AV番号剧情GIF出处

AV番号剧情GIF出处

若逾十八日不差而反剧者,则土衰高世栻曰:十八日,乃脾土寄旺于四季之期,十日土之成数也,黄疸之病在于脾土,故当以十八日为期。 夫心属火,水在心是以不得卧而烦躁魏荔彤曰:夫水邪,亦积聚之类也。

口中有津液渴者,加程林曰:防己、椒目导饮于前,清者从小便而出;大黄、葶苈推饮于后,浊者得从大便而下也。 加少炙甘草,补中以和诸药也。

脉之呻吟,病者常情。沉伏相抟,名曰水。

脉伏腹大,小便不利,里水已成,故可下之。是以发乃血之余,血乃心所生,用烧则发其阳,用酒则行气血。

 水去呕止,其人面形肿者,加杏仁以降呕欬,上逆之余邪,若不因呕欬面肿,则为风邪所袭,应加麻黄。五月五日,天中节,是日纯阳,人当养阳以顺时,若食生菜,是伐天和,故百病发焉六月、七月勿食茱萸,伤神气。

趺阳脉浮而涩,浮则胃气强,涩则小便数,浮涩相搏,大便则坚,其脾为约,麻子仁此条注详见『伤寒论·阳明篇』内,故不复释。 □无须及腹下通黑,煮之反白者,不可食之。

Leave a Reply